Każdy towar wpływający do Hamburga zostaje zgłoszony urzędowi celnemu pod numerem AT/B. Zgłoszeń dokonują armatorzy około 7-10 dni przed wpłynieciem statku do portu. Pod numerem AT/B zapisane są informacje na temat rodzaju towaru, ilości opakowań i wagi (z reguły są to dane przepsane z manifestu/konosamentu). Przy różnych towarach numer AT/B otrzymuje wiele pozycji, do których są przypisane w/w dane. W tym momencie urząd celny już wie dokładnie, jakie towary oraz jakie ilości wpłyną do Hamburga i na podstawie analizy ryzyka z meldunku EsumA, część towarów odgórnie jest już wyznaczona do kontroli.

W momencie zdjęcia kontenerów/towarów ze statku terminal potwierdza fakt objęcia ich własnym dozorem celnym (wysylana jest informacja „gate in”) – w tym momencie numer ATB staje się „aktywny”.

Numer AT/B wraz z przynależnymi numerami pozycji oraz przypisanymi do pozycji ilościami towarów, musi być zameldowany w zgłoszeniu celnym i dopiero po otwarciu procedury tranzytu, bądź po dopuszczeniu towaru do obrotu , zostaje zdjęta z terminala konterowego odpowiedzialność względem urzędu celnego – bez „odsaldowania AT/B” żaden terminal nie wyda towaru , gdyż ciąży na nim dlug celno-podatkowy za wszystkie towary pozaunijne.

Każde przemieszczenie towaru jest objęte nadzorem celnym i nie może się odbyć bez zgłoszenia tego drogą elektroniczną lub w formie pisemnej na urząd celny.

Towar bądzie mógl być pobrany dopiero po zakończeniu procedury odprawy. Odprawa może być dokonana tylko i wyłącznie po fakcie potwierdzenia przez terminal „gate in” – czyli po przesłaniu na urząd celny potwierdzenia, iż towar fizycznie znajduje się w porcie. Same zgłoszenie celne można przygotować wcześniej (nawet do 4 tygodni) i po uzupełnieniu numeru ATB zgłoszenie winno być wysłane na urząd celny, który ma wówczas możliwość weryfikacji danych i przekazania ewentualnych uwag. Jeśli przed wpłynięciem statku zgłoszenie celne zostanie przez celników potwierdzone i nie będą oni mieli żadnych uwag, to w momencie zdjęcia kontenera ze statku, towar zostanie automatycznie dopuszczony do obrotu. Wówczas kierowca nie potrzebuje żadnych dodatkowych dokumentów, tylko referencję na pobranie kontenera i ewentualnie numer odprawy ATC. W przypadku zarządzonej kontroli celnej, informacja o tym fakcie pojawi się dopiero po zdjęciu kontenera ze statku (po aktywacji numeru ATB). W przypadku rewizji celnej kontener zostanie zablokowany przez urząd celny do czasu zakończenia procedury celnej. Przy braku możliwości zgłoszenia odprawy przed wpłynięciem statku, termin pobrania towaru będzie zależny od tego, kiedy urząd celny dokona weryfikacji zgłoszenia i dopuszczenia do obrotu (zwykle należy zakładać do 1-2 dni).

Składowanie towaru bez pobierania należności celno-podatkowych jest ograniczone do:
– 90 dni przy dostawie towaru wszystkimi środkami transportu
Po tym czasie wszystkie towary muszą być objęte kolejną procedurą celną – dopuszczeniem do obrotu, procedurą trazytu lub złożeniem na skład celny. Kontenery, które nie będę w tych terminach odebrane, z terminali będą automatycznie objęte procedurą składu celnego, a kosztami zostanie obciążony odbiorca przed pobraniem towaru.

53 / 100