Polityka prywatności

Szanujemy Twoje prawo do prywatności. Na tej stronie znajdziesz nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywane w skrócie RODO).

1. Dane Administratora Danych Osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest HLS Eurocustoms24 Zollservice GmbH & Co. z siedzibą w Hamburgu, przy ulicy Am Windhukkai 5, 20457 Hamburg wpisana do pod numerem HRA 115326, NIP: DE285079035
2. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych
W sprawach ochrony swoich danych osobowych mogą się Państwo z nami kontaktować pod adresem e-mail info@eurocustoms24.de, pod nr telefonu + 49 40 7309 1499-40 lub pisemnie na adres naszej siedziby HLS Eurocustoms24 Zollservice GmbH & Co., Am Windhukkai 5, 20457 Hamburg.
3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Jako Administrator będziemy przetwarzać Państwa dane w celach:
1) archiwalnych, tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. rejestru klientów, którzy skierowali do nas wiadomość, e-mail lub przesłali formularz kontaktowy (na podstawie informacji zawartych w niniejszej Klauzuli);
2) w celu informowania o usługach świadczonych przez HLS Eurocustoms24 oraz naszych partnerów, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i jego partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
3) badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do HLS Eurocustoms24, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
– Data i godzina odwiedzin strony;
– Rodzaj systemu operacyjnego;
– Przybliżona lokalizacja;
– Rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony;
– Czas spędzony na stronie;
– Odwiedzone podstrony;
– Podstrona, gdzie wypełniono formularz kontaktowy.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (tj. poznanie aktywności klientów na stronie internetowej celem podniesienia poziomu atrakcyjności informacji umieszczonych na stronie, a tym samym wizerunku HLS Eurocustoms24);
4) prowadzenia strony internetowej (serwisu internetowego HLS Eurocustoms24) i jej prawidłowego działania, w zakresie funkcjonalności serwisu, tj. możliwości i sposobu jej wykorzystania przez użytkowników, zgodnie z preferencjami Administratora jak i użytkowników zewnętrznych serwisu. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na użytkowanie serwisu przy wykorzystaniu cookies). Administrator informuje, że wykorzystanie „cookies” w serwisie HLS Eurocustoms24 nie polega na ustalaniu tożsamości użytkownika serwisu, a jedynie na identyfikację urządzenia, z użyciem którego określona osoba korzysta z serwisu. W celu administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane, jak:
– Adres IP;
– Data i czas serwera;
– Informacje o przeglądarce internetowej;
– Informacje o systemie operacyjnym – dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do HLS Eurocustoms24.
Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem HLS Eurocustoms24 jest administrowanie stroną internetową (serwisem).
4. Cookies
1) HLS Eurocustoms24 na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebook, Google, LinkedIn, Instagram).
2) „Cookies” spełniają funkcję użytkową w zakresie (jeżeli informacje poniżej są niewystarczające, niejasne prosimy o kontakt):
– zapewniania bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu podmiotowi korzystania z panelu klienta;
– wydajanego i sprawnego działania serwisu — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
– tworzenia statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu Administrator może na podstawie analiz ulepszać działanie serwisu, w sposób najbardziej odpowiadający preferencjom użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;
– korzystania z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy tzw. pixel Facebooka, który umożliwia polubienie fanpage’a HLS Eurocustoms24 w tym serwisie podczas korzystania z serwisu, przy konieczności korzystania z plików cookies dostarczanych przez portal Facebook
3) Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pana/Pani urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie pytamy o wyrażenie zgody na użycie cookies (co jest zalecane). Jeżeli jednak nie życzy Pan/Pani sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
4) Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc.
5. Prawo wycofania zgody
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć – zgodnie z informacją w pkt. 2 niniejszej Polityki.
Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu należy przesłać do nas wiadomość (e-mail) z informacją o cofnięciu zgody na przetwarzania danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
6. Wymóg podania danych osobowych
1) Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z usług.
2) Aby zlecić usługę w HLS Eurocustoms24, otrzymać ofertę w zakresie indywidualnych potrzeb oraz nawiązać kontakt z Administratorem (tak w zakresie spraw RODO jak i przedmiocie prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej), konieczne jest podanie danych (co najmniej kontaktowych – Imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu).
3) Celem wykonania ewentualnych zobowiązań wynikających z podjętej z HLS Eurocustoms24 współpracy Administrator jest upoważniony do zebrania danych wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa (np. w zakresie wystawienia faktury VAT etc.).
7. Zautomatyzowane przetwarzanie danych
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystywane do profilowania.
8. Odbiorcy danych osobowych
1) Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom współpracującym z HLS Eurocustoms24 w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług
(np. prawnych, IT, księgowych, zarządzania, marketingowych).
2) Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione partnerom handlowym Administratora, czyli firmom z którymi współpracuje łącząc produkty lub usługi jedynie w celu prawidłowego wykonania zawartej z Państwem umowy współpracy.
3) Do Państwa danych mogą też mieć dostęp podwykonawcy Administratora (podmioty przetwarzające): w szczególności podmioty uczestniczące w realizacji umowy, biura rachunkowe, podmioty świadczące usługi prawne na rzecz Administratora, organy administracji publicznej w zakresie określonym właściwymi przepisami prawa, instytucje finansowe w zakresie dotyczącym świadczenia usług dla Administratora, podmioty wykonujące usługi konsultingowe lub audytowe, firmy pocztowe i kurierskie zapewniające wymianę korespondencji, podmioty zapewniające bezpieczeństwo naszych systemów informatycznych.
9. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
1) Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, wobec których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony danych lub jego brak, w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską; a w innym przypadku przy zastosowaniu zabezpieczeń prawnych i technicznych obowiązujących w Spółce, w oparciu o Państwa zgodę.
2) Administrator korzysta z usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Facebook, Microsoft, Google.
10. Okres przetwarzania danych osobowych
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy z HLS Eurocustoms24, a po jej zakończeniu co najmniej przez czas określony przepisami prawa dotyczącymi rozliczeń publiczno-prawnych, nie krócej jednak niż do czasu ostatecznego rozliczenia lub przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze wzajemnej współpracy, a w przypadku powstania sporu, do jego ostatecznego zakończenia przez co rozumiemy również skuteczne zakończenie postępowania egzekucyjnego.
2) Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania lub ustalimy, że dane te są nieaktualne.
3) Pozostałe dane zebrane i otrzymane od Państwa na podstawie wyrażonej zgody przechowywać będziemy do czasu cofnięcia przez Państwa wyrażonej uprzednio zgody.
11. Uprawnienia podmiotów danych
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e) prawo do przenoszenia danych,
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Postanowienia końcowe
1) HLS Eurocustoms24 zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszej Polityki Prywatności z zastrzeżeniem, iż do usług dokonanych przed zmianą Polityki prywatności stosuje się jej wersję obowiązującą w chwili zamawiania usługi.
2) Informacja o zmianie Polityki Prywatności zostanie opublikowana na stronie internetowej HLS Eurocustoms24 z adnotacją o dacie jej obowiązywania.
3) Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 10 grudnia 2020 r.

61 / 100